1WING HISTORICAL CENTRE Beauvechain

Page
Menu
News
You are here:   Home > Intérieur du Musée > Goetsenhoven.

Goetsenhoven.

 

 

 

Archief: Jozef Vandevorst

             Geschiedenis Vliegveld Goetsenhoven

Goetsenhoven was een van de eerste vliegvelden van de Belgische militaire luchtvaart. Na aankoop van de grond begonnen de infrastructuurwerken in 1921 en amper één jaar later vond er de allereerste vliegmeeting plaats met ruim 50;000 bezoekers! Aanvankelijk was het de basis van Groep II (verkenning) met Ansaldo A.300 of De Havilland DH.9. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was Goetsenhoven de basis voor drie groepen van het 1ste Luchtvaartregiment; Groep II en Groep III met Fairey Fox III en Groep IV met Fairey Fox VI.

 

                        Goetsenhoven 1922                                                 Adj. Crooy & Sgt. Groenen 1928

Zeker het vermelden waard is de krachttoer van sergeant Groenen in 1928. Op 4 juni  1928 landt de tweedekker DH9 N°32 na een vlucht van 60 u 7 min 32 sec. Adjudant Crooy en sergeant Groenen vestigen het wereldrecord bevoorrading in de lucht. Vanuit een tankvliegtuig wordt een fuel slang neergelaten naar het vliegtuig door Creteur en Jordens. Een halsbrekende toer maar met succes.

Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 werd het vliegveld door de Luftwaffe aangevallen en gebombardeerd. De smaldelen van Goetsenhoven moesten zich in allerijl terugtrekken naar andere vliegvelden; de vliegtuigen die niet werden vernietigd door de Luftwaffe, werden uiteindelijk naar Frankrijk geëvacueerd. Tijdens de oorlog gebruikten de Duitsers het vliegveld enkel als uitwijkmogelijkheid. Hier noteren we de welbekend Junkers JU-87 Stuka en de Messerschmith Bf.110.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld opnieuw gebombardeerd, ditmaal door de Amerikaanse luchtmacht. Het werd pas in 1950 opnieuw geopend, en werd de basis van de EVS (Elementaire Vliegschool) die vanuit Schaffen naar Goetsenhoven verhuisde. Men vloog op Tiger Moth tweedekker, zoals de RAF-piloten tijdens de Tweede wereldoorlog maar het was tijd om over te stappen naar een ander toestel. Uiteindelijk werd gekozen voor de SV-4b (Stampe & Vertongen).De 116ste Promotie had de eer om met deze tweedekker te starten.

 

                  Stampe & Vertongen SV-4b                                                    SIAI Marchetti SF.260M

Tot 1969 vloog de EVS met de Stampe en Vertongen SV.4b tweedekkers. Vanaf 1969 werden die vervangen door de SIAI Marchetti SF.260M. Tevens werden er toen twee startbanen in asfalt aangelegd op het terrein, dat tot dan enkel een grasbaan had.

Bij  de aankomst van de eerste Marchetti’s ontstaat het idee om een acrobatisch team te vormen. Als naam van de patrouille werd gekozen voor “The Swallows”. In de loop der jaren maakten verschillende piloten-instructeurs deel uit van het team, maar de bekendste waren zeker de commandanten Ellebouth en Payeur.

In 1981 volgde Z.K.H. Prins Filip pilootopleiding te Goetsenhoven om in januari 1982 naar Brustem voor zijn vervolmakingsopleiding;

Tussen 1986 en 1991 werden ook Nederlandstalige leerling-piloten opgeleid en dit in het kader van hernieuwde Belgisch-Nederlandse samenwerking. Ook de Rijkswachtpiloten kregen vanaf 1993 hun basisopleiding in de EVS.

Tussen 1950 en 1996 hebben in Goetsenhoven zo’n 300 vlieginstructeurs voor de circa 5000 leerling-piloten gezorgd.

In 1996 werd de vliegopleiding van de Belgische luchtmacht gecentraliseerd in Bevekom, en kwam er een einde aan de permanente militaire aanwezigheid op Goetsenhoven. Het vliegveld wordt echter nog steeds gebruikt als trainingsbasis voor de 1e Wing (Bevekom). Marchetti's van de Luchtcomponent en helikopters van de Landcomponent en de Federale Politie komen er regelmatig trainen.

 

    Morane-Saulnier MS.880B Rallye Club           Goetsenhoven 1980                                     Pilatus B4-PC11AF

In het weekend is vliegclub De Wouw er actief, die al sinds 1931 met motor- en zweefvluchten uitvoert vanop het vliegveld. Tijdens de week gebruikt de Tiense Olympia Wielerschool het terrein voor de opleiding van jonge wielrenners. De militaire hangars werden tussen 2001 en 2016 gebruikt door de Belgian Air Cadets.

 

           BAC      Piper Super Cub                                          ULM Goetsenhoven vzw            Icarus C 42

Na hun verhuis naar Bevekom werden ze in 2016 ingenomen door een nieuwe vliegclub, ULM Goetsenhoven vzw.

                                              _________________________

Op de 1WHC site:

Er werd een EVS stand opgezet met didactisch materiaal zoals: foto's, maquettes, onderdelen, motor, uitrusting....enz.. Eveneens werd de originele SV-4b V64 tentoongesteld in zijn eerste kleurenschema van "Les Manchots". 

 

  

 

N.B.:Wegens een herschikking van de standen zal de EVS-stand tijdelijk onvolledig zijn.

________________________

Histoire Gossoncourt Airport.

Archief: Jozef Vandevorst

Gossoncourt fut l’un des premiers aéroports de l’aviation militaire belge. Après l’achat du terrain, les travaux d’infrastructure ont commencé en 1921 et à peine un an plus tard, le tout premier meeting aérien a eu lieu avec plus de 50 000 visiteurs! Initialement, c’était la base du groupe II (reconnaissance) sur Ansaldo A.300 et De Havilland DH.9. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Gossoncourt était la base de trois groupes du 1er Régiment d’aviation ; Groupe II et Groupe III sur Fairey Fox III et Groupe IV sur Fairey Fox VI.

 

                              Gossoncourt 1922                                                  Adj. Crooy & Sgt. Groenen 1928

Il convient certainement de mentionner l'exploit de l'adjudant Crooy et du sergent Groenens en 1928. Le 4 juin, le biplan DH9 N-32 atterrit après un vol de 60 h 7 min 32 sec. L'Adjutant Crooy et le sergent Groenen ont établi le record du monde pour les approvisionnements dans les airs. D’un avion-citerne, un tuyau de carburant est abaissé à l’avion par Creteur et Jordens. Une tournée vertigineuse mais réussie.

Lors de l’invasion allemande du 10 mai 1940, l’aérodrome est attaqué et bombardé par la Luftwaffe. Les escadrilles de Gossoncourt ont dû se retirer vers d’autres aéroports à la hâte; les avions qui n’ont pas été détruits par la Luftwaffe ont finalement été évacués vers la France. Pendant la guerre, les Allemands n’utilisaient l’aérodrome que comme diversion. Ici, nous notons les bien connus Junkers JU-87 Stuka et le Messerschmith Bf.110.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’aérodrome a été bombardé à nouveau, cette fois par l’US Air Force. Il n’a été rouvert qu’en 1950, et est devenu la base de l’EPE (Ecole de Pilotage Elémentaire) qui a déménagé de Schaffen à Gossoncourt. Ils ont volé sur le biplan Tiger Moth, comme les pilotes de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il était temps de passer à un autre avion. Finalement, le SV-4b (Stampe et Vertongen) a été choisi. La 116e Promotion a eu l’honneur de commencer sur ce biplan.

 

                       Stampe & Vertongen SV-4b                                                  SIAI Marchetti SF.260M

Jusqu’en 1969, l’EVS a volé sur les biplans Stampe et Vertongen SV.4b. À partir de 1969, ils ont été remplacés par le SIAI-Marchetti SF.260M. Deux pistes ont également été construites en asphalte sur le site, qui jusque-là n’avait qu’une piste gazonnée.

À l’arrivée des premiers marchetti, l’idée se pose de former une équipe acrobatique. connue sous le nom "The Swallows". Au fil des ans, plusieurs pilotes instructeurs ont fait partie de l’équipe, mais les plus célèbres étaient certainement les commandants Ellebouth et Payeur.

En 1981, S.A.R Le Prince Philippe a suivi une formation de pilote à Gossoncourt puis à Brustem en janvier 1982 pour sa formation d’achèvement;

Entre 1986 et 1991, les apprentis pilotes néerlandophones (Nederland) ont également été formés dans le cadre d’une coopération belgo-néerlandaise renouvelée. A partir de 1993, les pilotes de la gendarmerie ont également reçu leur formation de base à l’EVS.

Entre 1950 et 1996, quelque 300 instructeurs de vol ont formés les quelque 5 000 élèves pilotes à Gossoncourt.

En 1996, l’entraînement en vol de l’armée de l’air belge a été centralisé à Beauvechain, et la présence militaire permanente à Gossoncourt a pris fin. Cependant, l’aéroport est toujours utilisé comme base d’entraînement pour la 1e Wing (Beauvechain). Des Marchetti et des hélicoptères de la Composante Aérienne et des Composants Terrestres et la Police Fédérale viennent s’y entraîner régulièrement.

Aeroclub De Wouw       Gossoncourt 2019

Le week-end, le club de vol de Wouw est actif, qui opère depuis 1931 avec des vols à moteur et à voile à partir de l’aéroport. Pendant la semaine, l’école de cyclisme Tiense Olympia utilise le site pour la formation des jeunes cyclistes. Les hangars militaires ont été utilisés par les cadets de l’air belge entre 2001 et 2016.

             BAC   Piper Super Cub                                   ULM Goetsenhoven vzw   Rans S6

Après leur déménagement à Bevekom, ils ont été emmenés en 2016 par un nouveau club volant, ULM Goetsenhoven vzw.( www.ulmgoetsenhoven.be/ )

_________________________

Sur le site 1WHC

Un stand EPE/EVS a été mis en place avec du matériel didactique tels que: photos, modèles, pièces, moteur, équipement .... Etc.. De même, le V64 original SV-4b a été exposé dans son premier schéma de couleurs de "Les Manchots".

 

  

  

 

Remarque : En raison d’un réaménagement positions, le stand EPE sera

temporairement incomplet.

Page
Menu
News

Boutique mise à jour / Winkel bijgewerkt 

 

 

The Golden Falcon Nr 95

La dernière revue (Nr 95) est en cours d'envoi aux membres

Het nieuwste magazine (Nr 95) klaar om verstuurd te worden naar de leden

  Plus ici/meer hier

  La revue

 

 

 

 

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login