VZW The Golden Falcon ASBL

URL: 1winghistoricalcentre.be/?Centre_de_Documentation_-_Documentatiecentrum

Centre de Documentation - Documentatiecentrum

 

 

SAVEZ-VOUS QUE LE CENTRE DE DOCUMENTATION EST OUVERT

ET EST A VOTRE SERVICE ?

 QUELQUES EXPLICATIONS ???

 Le but du Centre de Documentation :

Le Centre de Documentation se compose :

 Ces deux centres sont ouverts à tous sous certaines conditions :

 OUVERTURE : en principe tous les mardis de 9 à 12 heures.

Cependant, il est conseillé de se renseigner au préalable afin de fixer un rendez-vous

Pour le Centre de Documentation Historique et technique par Email sur la boite  «cdhbeauvechain@gmail.com» ou par tél Mr Aerts jp:0476960338,

 QUELQUES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES ???

LE CENTRE DE DOCUMENTATION HISTORIQUE

Responsables : Jp Aerts

Il regroupe tout ce qui n’est pas technique. (Monsieur de la Palice en eut dit autant...)

Pour l’instant, il met à votre disposition ses deux bibliothèques :

la bibliothèque générale : une centaine de livres "grand public" qui peuvent être

la bibliothèque particulière : des manuels, revues, fascicules, dossiers, chronologies et autres documents qui peuvent être consultés sur place UNIQUEMENT.

 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION TECHNIQUE

Il regroupe tous les documents techniques ayant trait aux avions, véhicules, ground support equipment, télécommunication, armement, etc.

 Ces documents peuvent être

 

 APPELEZ-NOUS !

 VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

UN CENTRE DE DOCUMENTATION N’EST UTILE,

 N’EST VIVANT,

 QUE S’IL EST EXPLOITE !

 

WIST U DAT HET DOCUMENTATIECENTRUM ALTIJD VOOR U OPENSTAAT ?

 EEN WOORDJE UITLEG ?

 Doelstelling van het Documentatiecentrum :

Het Documentatiecentrum bestaat uit :

Deze twee centra zijn toegankelijk onder de volgende voorwaarden :

 OPENINGSUREN : in principe alle dinsdagen van 9u tot 12u

Het is toch aan te raden vooraf contact te nemen om een afspraak te maken

Dat kan per e-mail op het adres «cdhbeauvechain@gmail.com» of telefonisch bij dhr. Aerts op het nummer 0476/960.338.

 ALS U NOG MEER WIL WETEN:

HET HISTORISCHE DOCUMENTATIECENTRUM

Verantwoordelijke: J.P.Aerts

Hier vindt u alles wat niet technisch is (evident, nietwaar...)

Hier kunt u terecht voor twee bibliotheken :

De algemene bibliotheek : een honderdtal boeken voor het grote publiek die

De bijzondere bibliotheek: handleidingen, tijdschriften, bundels, dossiers, chronologieën en andere documenten die VERPLICHT ter plaatse moeten ingekeken worden.

 

HET TECHNISCHE DOCUMENTATIECENTRUM

Het groepeert alle technische documenten over vliegtuigen, voertuigen, ondersteunende grondapparatuur, telecommunicatie, bewapening, enz..

 Deze documenten kunnen

 

 TELEFONEER ONS !

 BRENG ONS EEN BEZOEK !

EEN DOCUMENTATIECENTRUM IS MAAR NUTTIG OF LEVEND,

 ALS HET GEBRUIKT WORDT !