VZW The Golden Falcon ASBL

URL: 1winghistoricalcentre.be/?Bienvenue_%26nbsp%3B_Welkom___Les_d%C3%A9buts_du_Mus%C3%A9e_-_Het_begin_van_het_museum

Les débuts du Musée - Het begin van het museum

ORIGINE:

En 1996, le Col Avi BEM Th. FONTAINE, Commandant du 1 Wing de Chasse, crée l'ASBL "The Golden Falcon" (TGF) pour garder le souvenir de la présence des Escadrilles de Chasse dont les  349e et 350e sur la Base de BEAUVECHAIN . 800 personnes se font membres. 

En septembre 1997, le TGF décide de créer un Centre Historique (1WHC) qui sera inauguré en février 1998.

Un groupe de volontaires, bénévoles, se met au travail et effectue une rénovation lourde dans les bâtiments mis à leur disposition. La Force Aérienne nous soutiendra pour certains travaux.

Une trentaine de volontaires actifs viennent travailler au 1Wing Historical Centre (1WHC) principalement le mardi.

Certains reviennent parfois les autres jours de la semaine pour les visites de groupes.
Ils aménagent les salles d'exposition historiques et techniques.

Un atelier remet en état de présentation les moteurs et les matériels divers.

Le 1WHC possède aussi une collection unique d'une soixantaine de véhicules militaires employés sur les aérodromes : véhicules de servitude spécifiques à une Base militaire : tracteurs, camions spéciaux, remorques, Chasse-neige ,etc....

Une petite partie est exposée au 1WHC.

Le centre évoque l'histoire de la Base de Beauvechain depuis 1935 à nos jours !

                                     *************************************

   OORSPRONG :

 

 In 1996 sticht Kol Vl SBH Th. FONTAINE, bevelhebber van de 1ste Jachtwing, de vzw "The Golden Falcon" (TGF)" om de herinnering levend te houden aan de aanwezigheid op de basis van Bevekom van de Jachtsmaldelen, waaronder het 349ste en het 350ste. 800 Personen worden de eerste leden.

 In september 1997 beslist de TGF een Geschiedkundig Centrum (1WHC) in het leven te roepen, dat in februari 1998 ingehuldigd wordt.

Een groep vrijwilligers zet zich aan het werk voor een ingrijpende renovering van de ter beschikking gestelde gebouwen. De Luchtmacht verleent haar steun voor sommige werken.

Een dertigtal actieve medewerkers komt op het 1 Wing Historical Centre (1WHC) werken, hoofdzakelijk 's dinsdags.

Een aantal van hen komt dan weer op andere dagen om groepsbezoeken te begeleiden. Zij richten ook de zalen in voor de historische en technische tentoonstellingen.

Een werkplaats maakt motoren en andere stukken klaar om aan het publiek getoond te worden.

Het 1WHC bezit ook een unieke verzameling van een zestigtal militaire voertuigen die specifiek op vliegvelden gebruikt worden: tractoren, speciale vrachtwagens, aanhangwagens, sneeuwruimers, enz.

Een klein deel ervan is op het 1WHC tentoongesteld.

Het centrum schenkt ook aandacht aan de geschiedenis van de basis van Bevekom van 1935 tot heden !

                                        ***************************************

 ORIGIN :

   In 1996, Col. Th. FONTAINE, C.O. of the 1st Fighter Wing, creates the association  "The Golden Falcon" (TGF) in order to keep alive the memory of the presence at Beauvechain of the fighter squadrons 349 and 350. 800 persons respond and register themselves.

   In september 1997, the TGF decides to constitude a Historical Centre (1WHC) witch  is inaugurated in February 1998.

   A group of volunteers gets on with the work and realises the renovation of the buildings put to disposition. Occasionally, the Air Force will lend a hand for some operations.

   About thirty volunteers come every week to carry on with the work, mainly on Tuesday.

   A few of them come back on other days of the week , in order to welcome visiting groups, or to prepare the spaces for historical or technical exhibitions.

   A workshop repairs or tidies up engines and other items to make them fit to be displayed.

   The 1WHC is also the owner of a unique collection of about sixty military vehicles generally used on airfield: vehicles of specific use, such as tractors, special lorries, trailers, snow removal equipment,etc.

   A little sample of them is displayed at the 1WHC.

   The Centre describes the history of Beauvechain Air Base from 1935 until now !

                     ***************************************************************